Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu zachowanie poufności danych i poszanowanie prawa do prywatności osób, których dane osobowe są przetwarzane.

1. Definicje

1.1. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora.

1.2. Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

1.3. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Administrator Danych osobowych

Kto zarządza Twoimi Danymi osobowymi?

2.1. Administratorem Twoich Danych osobowych jest Cooling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: COOLING.PL Zdziech spółka jawna) z siedzibą
w Sokołowie (05-806), ul. Sokołowska 24, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000970871, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 PLN, posiadająca nr NIP: 5223020887, REGON: 3601744970 (dalej jako: „Administrator”). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: cookies@cooling.pl oraz pocztą tradycyjną, kierując korespondencję na adres: Cooling sp. z o.o., ul. Sokołowska 24, 05-806 Sokołów.

2.2. Administrator zapewnia, że Twoje Dane osobowe są:

2.2.1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty;

2.2.2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach
i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

2.2.3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w których są przetwarzane;

2.2.4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;

2.2.5. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

3. Cele przetwarzania Danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

W jakim celu i w oparciu o jaką podstawę prawną Administrator przetwarza Twoje Dane osobowe?

3.1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych w serwisach internetowych Administratora. Skorzystanie z formularzy wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Udostępnione Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3.2. W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, Dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą.

3.3. W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania Danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

3.4. Administrator posiada publiczne profile na portalach społecznościowych YouTube, Facebook, Instagram, Messenger, Twitter, TikTok, LinkedIn, Twitch . W związku z tym przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia aktywności na profilach w celu efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie użytkownikom portali informacji o inicjatywach i innej aktywności Administratora oraz w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celach statystycznych i analitycznych. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na: promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług, w razie takiej konieczności – na dochodzeniu roszczeń
i obronie przed roszczeniami. Powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez administratorów wymienionych wyżej serwisów.

3.5. W każdym przypadku, gdy prosimy Cię o zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji danej czynności. Twoja zgoda może zostać wycofana w każdym momencie, nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy przed jej cofnięciem.

4. Odbiorcy Danych osobowych

Komu Administrator może przekazywać Twoje Dane osobowe?

4.1. Twoje Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym
z Administratorem, w tym:

4.1.1. podmiotowi zapewniającemu hosting strony internetowej;

4.1.2. firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT (np. dostawcy technologii informacyjnej, oprogramowania opartego na chmurze (ang. cloud software) a także podmioty świadczące usługi zarządzania tożsamością, hostingu i zarządzania stronami internetowymi, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa itd.);

4.1.3. firmom doradczym z zakresu ochrony danych osobowych;

4.1.4. YouTube, Facebook, Instagram, Messenger, Twitter, TikTok, LinkedIn, Twitch ;

4.1.5. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, w tym upoważnionym organom państwowym.

4.2. Twoje Dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej, jednak wyłącznie w celach świadczenia usług na jak najwyższym poziomie i tylko w oparciu
o stosowną umowę pomiędzy Administratorem a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. Administrator może również przechowywać dane osobowe w miejscu, które podlega innej jurysdykcji niż miejsce pobytu lub siedziby określonego Użytkownika. Przekazanie danych do państwa trzeciego może mieć miejsce wyłącznie, gdy spełnione są warunki zagwarantowania odpowiedniego stopnia ochrony danych osób fizycznych, zagwarantowane w RODO.

5. Okres przechowywania Danych osobowych

Jak długo Twoje Dane osobowe będą przechowywane?

5.1. Okres przetwarzania Danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania Danych osobowych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania.
W przypadku przetwarzania Danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora są przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Dane osobowe przetwarzane są do momentu jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, Dane osobowe są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

6. Twoje prawa

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Danych osobowych przez Administratora?

6.1. Prawo do żądania od Administratora dostępu do Danych osobowych:
w każdej chwili masz prawo zażądać od Administratora informacji o tym, czy i które Twoje dane osobowe przechowujemy. Informacje, które Ci przekażemy to
w szczególności cele przetwarzania, zakres posiadanych Danych osobowych, informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, a w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu.

6.2. Prawo do żądania od Administratora sprostowania Danych osobowych: przysługuje Ci prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich Danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

6.3. Prawo do żądania od Administratora usunięcia Danych osobowych: przysługuje Ci prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Twoich Danych osobowych, jeżeli:

6.3.1. Twoje Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

6.3.2. zgoda na przetwarzanie Danych osobowych została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

6.3.3. został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania Danych osobowych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

6.3.4. Twoje Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

6.3.5. Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się
z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.

6.4. Prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Danych osobowych: przysługuje Ci prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania jeżeli:

6.4.1. kwestionujesz prawidłowość Danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

6.4.2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu Danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

6.4.3. Administrator nie potrzebuje już Twoich Danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

6.4.4. został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania Danych osobowych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec Twoich podstaw sprzeciwu.

6.5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych: przysługuje Ci prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych osobowych. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.6. Prawo do przenoszenia Danych osobowych: przysługuje Ci prawo otrzymać
w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoje Dane osobowe, które zostały dostarczone Administratorowi, oraz masz prawo przesłać te Dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Jednocześnie jesteś uprawniony do żądania, by Twoje Dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

6.7. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych osobowych: przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich Danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: przysługuje Ci prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich Danych osobowych narusza RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.9. Celem wykonania swojego prawa, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty
e-mail: cookies@cooling.pl. Istnieje także możliwość kontaktu pocztą tradycyjną pod adresem: Cooling sp. z o.o., ul. Sokołowska 24, 05-806 Sokołów. Żądanie Użytkownika powinno zawsze wskazywać jakich danych osobowych i czynności w zakresie realizacji żądania dotyczy. W sytuacji, gdy zgłoszone żądanie nie jest określone precyzyjnie, np. poprzez brak wskazania zakresu danych lub czynności w zakresie realizacji żądania, Administrator zwraca się do Użytkownika o sprecyzowanie żądania. W razie, gdy żądanie pozostanie niesprecyzowane, Administrator ma prawo wstrzymać realizację żądania do momentu uzyskania wystarczających informacji od Użytkownika. Realizacja zgłoszonego żądania następuje zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, w rozsądnym terminie uwzględniającym koszty, stopień trudności realizacji żądania oraz zasady wskazane w niniejszej Polityce Prywatności.

6.10. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania, zawierająca informacje o podjętych w związku z nim działaniach. W przypadku konieczności wydłużenia tego terminu, najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania Administrator udziela osobie, której dane dotyczą informacji o przedłużeniu terminu rozpatrzenia żądania oraz podaje przyczyny opóźnienia, np. z uwagi na skomplikowany charakter żądań lub liczbę żądań. Przedłużenie terminu nie może nastąpić o więcej niż dwa miesiące. W przypadku nieuwzględnienia żądania Użytkownika, najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, Administrator udzieli informacji o odmowie podjęcia działań w związku ze zgłoszonym żądaniem, powodach niepodjęcia działań, możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

7. Media społecznościowe

7.1. W ramach strony internetowej wykorzystywane są media społecznościowe w postaci portalu Facebook, Instagram oraz YouTube w celu informowania o działalności Administratora. Kliknięcie przez Użytkownika w zamieszczony na stronie link do tych portali społecznościowych (oznaczone logo lub nazwą) umożliwia połączenie treści strony z profilem Użytkownika na danym portalu oraz przyporządkowanie wejścia na stronę profilowi Użytkownika, które posiada na danym portalu. Więcej informacji na ten temat:

7.1.1. Facebook – kliknij tutaj;

7.1.2. YouTube – kliknij tutaj;

7.1.3. Instagram – kliknij tutaj.

8. Pliki cookies

8.1. Podczas korzystania z naszej strony internetowej na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki
(w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej tzw. pliki cookies. Dzięki plikom cookies możliwe jest zbieranie danych statystycznych strony internetowej, co umożliwia nam rozwijanie strony. Podstawą prawną do zbierania danych odczytywanych z plików cookies jest art. 6 ust. 1 a RODO, tj. Twoja zgoda.

8.2. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Cię, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

8.3. W trakcie korzystania przez Ciebie ze strony internetowej korzystamy z dwóch rodzajów plików cookies: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony
w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

9. Dane osobowe przetwarzane podczas wizyty na stronie internetowej

9.1. Twoje Dane osobowe podczas wizyty na stronie internetowej są przetwarzane w celu dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz poprawy jakości przeglądania oraz dokonania oceny wykorzystania strony
i ulepszenie witryny.

9.2. Zależnie od celu oraz podstawy prawnej przetwarzamy następujące Dane osobowe:

9.2.1. adres e-mail;
9.2.2. imię i nazwisko;
9.2.3. adres IP;
9.2.4. typ i wersja przeglądarki;
9.2.5. system operacyjny;
9.2.6. data i czas Twojej wizyty;
9.2.7. adres strony URL;
9.2.8. typ urządzenia używanego do uzyskania dostępu do witryny URL;
9.2.9. ustawienia przeglądarki.

9.3. Administrator korzysta z narzędzi Google Analytics, HotJar. Dane osobowe mogą zostać wykorzystane także w narzędziach reklamowych takich jak: system reklamowy Google Ads, Facebook Ads (Facebook, Instagram, Messenger, sieci partnerskie Facebooka) oraz w celu popularyzowania witryny w serwisach: YouTube, Facebook, Instagram, Messenger, Twitter, TikTok, LinkedIn, Twitch.

9.4. Podstawą prawną przetwarzania w wyżej wymienionym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

10. Wykorzystywane pliki cookies

10.1. Wykorzystujemy następujące pliki cookies:

10.1.1. pliki niezbędne do działania strony – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie strony, nawigowanie po stronie. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie ze strony jest niemożliwe. Strona wykorzystuje pliki cookies w celu dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przygotowania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowania użytkowników oraz oceny popularności strony, możliwości podejmowania działań marketingowych. Analiza statystyk jest anonimowa.

10.1.2. pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze strony.

10.1.3. pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień
i preferencji.

11. Brak zgody na zapisywanie plików cookies

11.1. Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookies na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie na stronie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze strony. Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

12. Aktualizacja

12.1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności,
w szczególności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarza Dane osobowe, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania Danych osobowych.

12.2. Administrator zobowiązuje się jednocześnie do regularnego przeglądu niniejszej Polityki Prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Zmiana nastąpi poprzez opublikowanie nowej treści Polityki Prywatności na stronie internetowej posiadanej przez Administratora.